Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

08d3d29ed0-img0002.pdf