Các tờ trình ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ V (2020-2025) năm 2020 (tờ trình 01 đến 07)

2c849df9a8-img0001.pdf