Ban lãnh đạo

 1. Hội đồng quản trị
  • Trần Ngọc Bảo: Chủ tịch hội đồng quản trị.
  • Nguyễn Văn Khái : ủy viện hội đồng quản trị.
  • Nguyễn Văn Bính: ủy viên hội đồng quản trị.
 2. Ban giám đốc:
  • Nguyễn Văn Khái: Giám đốc công ty.
  • Trần Trọng Khương: Phó giám đốc sản xuất.