Nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giới thiệu Ảnh nhân sự
Họ tên: Trần Ngọc Bảo
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
Email: baont@baobitienphong.vn
Họ tên: Nguyễn Văn Khái
Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Email: khaibbtp@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Văn Bính
Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Email:


BAN GIÁM ĐỐC

Giới thiệu

Ảnh nhân sự

Họ tên: Nguyễn Văn Khái
Chức vụ: Giám đốc công ty
Email: khaibbtp@gmail.com
Họ tên: Trần Trọng Khương
Chức vụ: Phó giám đốc sản xuất
Email: khuongtran_tifopack@yahoo.com.vn


Tin liên quan