Thông tin cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Dưới đây là những giấy tờ, tờ trình về Đại Hội Cổ Đông năm 2023 Công ty cổ phần Bao Bì Tiền Phong

1. Quy chế tổ chức đại hội

2. Chương trình tổ chức đại hội

3. Các tờ trình Đại Hội (tờ trình 01 đến 06)